msm "chemik" płock

WŁADZE SPÓŁDZIELNI

MSM „CHEMIK” w Płocku działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 210 ze zmianami wprowadzonymi stosownymi ustawami) oraz Statutu Spółdzielni zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Płocku, sygnatura akt RS XII 763, aktualizowanego na bieżąco. Jest instytucją samorządną i demokratyczną.

Właścicielami Spółdzielni są jej członkowie, którzy przynajmniej raz w roku na Walnym Zgromadzeniu podejmują w formie uchwał decyzje istotnie w znaczeniu gospodarczym i stowarzyszeniowym, określone w Statucie.

Wybrana spośród członków Spółdzielni na okres trzyletniej kadencji – Rada Nadzorcza sprawuje w imieniu Walnego Zgromadzenia Członków bieżącą kontrolę działalności Spółdzielni, której organem wykonawczym jest wybrany Zarząd Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni, w którego skład wchodzą również członkowie Spółdzielni, reprezentuje Spółdzielnię oraz pełni funkcję kierowniczą i zarządczą. Za podejmowane w imieniu Spółdzielni decyzje, odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem.

Zakres obowiązków i uprawnień Organów Spółdzielni określa Statut Spółdzielni. Spółdzielnia jest członkiem zrzeszonym w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.