msm "chemik" płock

Działalność Społeczno -Wychowawcza

Oparta jest o Statut Spółdzieni i stosowne przepisy prawa spółdzielczego. Na tej podstawie opracowany został Regulamin Pracy Klubu Osiedlowego MSM „CHEMIK”, zatwierdzony następnie przez Uchwałę Rady Nadzorczej.
Klub realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz działalność społeczno – wychowawczą wynikająca z obowiązków statutowych Spółdzielni , a zgodną z założeniami polityki kulturalnej Państwa. Jednym z celów jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.